TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 อัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิด รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 5 กันยายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลงานหรือการประกวดในโครงการที่เกี่ยวข้องฯ
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นในใบสมัคร แล้วรวบรวมใบสมัครของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5