TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนกลุ่ม 2 พยาบาลศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2561

รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2558

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 สิงหาคม – 15 กันยายน 2557
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 คน
 • กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) 1 คน
 • กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 2 คน
 • กลุ่มที่ 4 นักเรียนที่เป็นบุตรของ ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557
 • มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 10 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร ณ ฝ่ายแพทย์แพทยศาสตร์ศึกษาและกิจการนักศึกษาชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6