รับตรง58 โควตาและโควตาพิเศษทั่วประเทศ มทร.ตะวันออก-จันทบุรี 2558

รับตรง58 โควตาและโควตาพิเศษทั่วประเทศ มทร.ตะวันออก-จันทบุรี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน) ประเภทโควตาและโควตาพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 สิงหาคม 2557 (รอบที่หนึ่ง)
 • 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557 (รอบที่สอง)
 • 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2557 (รอบที่สาม)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • ระดับปริญญาตรี
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
    • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    • สาขาวิชาการบัญชี
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    • สาขาวิชาการจัดการ
    • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • ระดับปริญญาตรีเทียบโอน
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    • สาขาวิชาการบัญชี
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    • สาขาวิชาการจัดการ
    • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  • ระดับปริญญาตรี
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาพืชศาสตร์
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
    • สาขาวิชาประมง
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
    • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
     • อาหารและโภชนาการ
     • สุขภาพและความงาม
     • อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
     • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
     • โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร
     • การจัดการธุรกิจอาหารและการตลาด
   • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
  • ระดับปริญญาตรีเทียบโอน
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาพืชศาสตร์
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
    • สาขาวิชาการประมง
    • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 • (หน้า 7)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ