รับตรง58 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง58 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 29 สิงหาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาเขตหาดใหญ่
  • คณะแพทยศาสตร์ (หน้า 3)
  • คณะพยาบาลศาสตร์ (หน้า 3)
  • คณะเภสัชศาสตร์ (หน้า 3)
  • คณะเทคนิคการแพทย์ (หน้า 3)
  • คณะการแพทย์แผนไทย (หน้า 4)
  • คณะวิทยาศาสตร์ (หน้า 6)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 7)
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หน้า 7)
  • คณะวิทยาการจัดการ (หน้า 8)
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หน้า 8)
  • คณะศิลปศาสตร์ (หน้า 8)
  • วิทยาลัยนานาชาติ (หน้า 9)
 • วิทยาเขตปัตตานี
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หน้า 9)
  • คณะวิทยาการสื่อสาร (หน้า 9)
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หน้า 10)
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 10)
  • คณะศึกษาศาสตร์ (หน้า 10)
 • วิทยาเขตภูเก็ต
  • คณะการบริการและการท่องเที่ยว (หน้า 11)
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (หน้า 11)
  • คณะวิเทศศึกษา (หน้า 12)
 • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หน้า 13)
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หน้า 13)
 • วิทยาเขตตรัง
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (หน้า 13)
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่มูลนิธิที่ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ