TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิลำเนาและโรงเรียนที่ตั้งอยู่ 15 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย และบึงกาฬ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับ 15 จังหวัด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • โรงพยาบาลขอนแก่น 24 คน
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 16 คน
 • โรงพยาบาลอุดรธานี 16 คน
 • โรงพยาบาลมหาสารคาม 16 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8