TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 – 29 สิงหาคม 2557
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครเท่านั้น โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • โรงพยาบาลขอนแก่น
  • จังหวัดมุกดาหาร 2 คน
  • จังหวัดสกลนคร 8 คน
  • จังหวัดนครพนม 4 คน
  • จังหวัดขอนแก่น 10 คน
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • จังหวัดอุบลราชธานี 9 คน
  • จังหวัดศรีสะเกษ 4 คน
  • จังหวัดยโสธร 1 คน
  • จังหวัดอำนาจเจริญ 2 คน
 • โรงพยาบาลอุดรธานี
  • จังหวัดอุดรธานี 8 คน
  • จังหวัดหนองบัวลําภู 1 คน
  • จังหวัดหนองคาย 4 คน
  • จังหวัดเลย 2 คน
  • จังหวัดบึงกาฬ 1 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8