TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 12 กันยายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ม.5 ม.6 ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
 • มีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ต้องเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 57 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5