รับตรง58 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2558

รับตรง58 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2558

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ผ่านรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 31 สิงหาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • ประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 นาย เฉพาะเพศชาย มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
  • ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 80 นาย เพศชาย 40 นาย เพศหญิง 40 นาย มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์

คุณสมบัติ

  • มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยกำหนด
  • อายุไม่เกิน 20 ปี
  • เพศชาย : มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม และมีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 78 เซนติเมตร และเมื่อหายเข้าใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร
  • เพศหญิง : มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

จำนวนรับ

  • รวม 100 คน

วิธีสมัคร

  • รับสมัครผ่านระบบรับตรง ร่วมกับสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โดยสมัครทางอินเตอร์เน็ต

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์