TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการ ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
 • ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4-6 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูก็ต
 • เกิด หรือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ใน 5 จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

จำนวนรับ

 • กระบี่ 4 คน
 • ตรัง 14 คน
 • นครศรีธรรมราช 18 คน
 • พังงา 4 คน
 • ภูเก็ต 8 คน

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7