รับตรง58 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง58 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 12 กันยายน 2557
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ 90 คน
  • ภาษาจีนธุรกิจ 45 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน 40 คน
  • การสอนภาษาจีน 40 คน
  • จีนศึกษา 25 คน
  • การพัฒนาระหว่างประเทศ 30 คน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการการท่องเที่ยว 80 คน
  • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 60 คน
  • การจัดการธุรกิจการบิน 30 คน
  • บริหารธุรกิจ 80 คน
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 60 คน
  • การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) 30 คน
  • การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) 20 คน
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์ 200 คน
 • บัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี 60 คน
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ 40 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 20 คน
  • เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 20 คน
  • เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์) 20 คน
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 30 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 คน
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 20 คน
  • เทคโนโลยีการอาหาร 30 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลการเกษตรและการบรรจุ 30 คน
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 40 คน
  • เทคโนโลยีความงาม 20 คน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม 20 คน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 คน
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 20 คน
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมวัสดุ 15 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 คน
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 20 คน
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 20 คน
 • กายภาพบำบัดบัณฑิต
  • กายภาพบำบัด 20 คน
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์ 50 คน
 • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  • การแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 5 ปี) 20 คน
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์ 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน ชั้น ม.4-5 เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • รวม 1495 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19