TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 ผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 29 สิงหาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1 รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ผู้สมัคร หรือบิดา มารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  • อายุไม่เกิน 30 ปีในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยมีดัชนีสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือส่วนราชการด้านสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน
  • ยะลา 1 คน / ปัตตานี 1 คน / นราธิวาส 1 คน
 • กลุ่มที่ 2 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  • ผู้สมัคร หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่มีน้อยกว่า 5 ปีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สายวิทยาศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีดัชนีสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00
  • ยะลา 4 คน / ปัตตานี 4 คน / นราธิวาส 4 คน
 • กลุ่มที่ 3 (โควตารวม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • ผู้สมัคร หรือบิดา มารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่มีน้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่สมัคร
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จะต้องมีดัชนีสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สายวิทยาศาสตร์ จะต้องมีดัชนีสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่น้อยกว่า 3.00
  • 5 คน

จำนวนรับ

 • รวม 20 คน

วิธีสมัคร

 • กลุ่มที่ 1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัด
 • กลุ่มที่ 2 ยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัด
 • กลุ่มที่ 3 ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัด
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8