รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ กสพท 2558

รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ กสพท 2558

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 สิงหาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 คน
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 คน
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 คน
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 65 คน
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 คน
  • มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 143 คน
  • มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) 260 คน
  • มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 50 คน
  • มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 15 คน
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 180 คน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 คน
  • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 80 คน
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เพศชาย) 60 คน
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เพศหญิง) 40 คน
  • มหาวิทยาลัยสยาม 20 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 85 คน
  • มหาวิทยาลัยมหิดล 80 คน
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 35 คน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 คน
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 คน
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 คน
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • ร่วม 1487 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์