รับตรง58 โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่่ ม.6/ปวช./ปวส. พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558

รับตรง58 โควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่่ ม.6/ปวช./ปวส. พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลระดับชั้นม.6/ปวช./ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตครี ประเภทโควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • โควตาเรียนดี หน้า 2
   • โควตาพื้นที่่ ไม่มี
  • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
   • โควตาเรียนดี หน้า 6
   • โควตาพื้นที่่ ไม่มี
 • มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • โควตาเรียนดี หน้า 10
   • โควตาพื้นที่่ หน้า 10
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   • โควตาเรียนดี หน้า 34
   • โควตาพื้นที่่ หน้า 34
 • มจพ.วิทยาเขตระยอง
  • คณะบริหารธุรกิจ
   • โควตาเรียนดี หน้า 46
   • โควตาพื้นที่่ หน้า 50
  • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • โควตาเรียนดี หน้า 55
   • โควตาพื้นที่่ หน้า 60
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ