รับตรง58 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558

รับตรง58 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 20 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
  • สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 15 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 20 คน
  • สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 20 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน
  • สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 20 คน
  • สาขาวิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจ 20 คน

คุณสมบัติ

 • กำลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาขณะทำการสมัคร

จำนวนรับ

 • รวม 175 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์