รับตรง58 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558

รับตรง58 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับเตรียมอุดมดนตรี ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 14 กรกฎาคม 2557 – 8 สิงหาคม 2557 (ครั้งที่ 1)
  • 14 กรกฎาคม 2557 – 10 ตุลาคม 2557 (ครั้งที่ 2)
  • 14 กรกฎาคม 2557 – 10 ธันวาคม 2557 (ครั้งที่ 3)
  • 14 กรกฎาคม 2557 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 (ครั้งที่ 4)

สาขาที่เปิดรับ

  • ระดับเตรียมอุดมดนตรี (รายละเอียดหน้า 2)
  • ระดับปริญญาตรี (รายละเอียดหน้า 24)
  • ระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดหน้า 59)

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรง ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ