รับตรง58 โควตาโรงเรียน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558

รับตรง58 โควตาโรงเรียน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (ตามโรงเรียนที่กำหนด) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์ 90 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 240 คน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร 170 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 375 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ 380 คน
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 200 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 140 คน
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 110 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 คน
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 60 คน

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณาจัดสรรให้โควตา และจะต้องสมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาที่จัดสรรให้เท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัคร
 • ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.

จำนวนรับ

 • รวม 1850 คน

วิธีสมัคร

 • กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ และยื่นใบสมัครให้สถานศึกษาต้นสังกัดของท่านเพื่อรวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ