TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 นักเรียนทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2557 (รอบ 1)
 • 26 สิงหาคม – 8 ธันวาคม 2557 (รอบ 2)
 • 9 ธันวามคม 2557 – 30 มีนาคม 2558 (รอบ 3)
 • 31 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2558 (รอบ 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 20 คน
 • สำนักวิชาการศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ 40 คน
  • ภาษาจีน 70 คน
  • อาเซียนศึกษา 70 คน
  • รัฐศาสตร์ 50 คน
  • ไทยศึกษาบูรณาการ 70 คน
  • นิติศาสตร์ 50 คน
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี 80 คน
  • บริหารธุรกิจ 160 คน
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 70 คน
  • เศรษฐศาสตร์ 70 คน
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์ 80 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 70 คน
  • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 50 คน
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 30 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 50 คน
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 30 คน
  • เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 40 คน
  • เกษตรศาสตร์ (ประมง) 40 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 40 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 30 คน
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา 30 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 30 คน
  • วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 30 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 30 คน
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์ 30 คน
  • กายภาพบำบัด 30 คน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม 30 คน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 คน
  • สาธารณสุขศาสตร์ 30 คน
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์ 20 คน
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม 40 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม 30 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้)
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 1605 คน

วิธีสมัคร

 • รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8