รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561

รับตรง58 โควตา 6 โครงการ สถาบันเทคโนโลยีโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2558

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา 6 โครงการ

1.โควตาโรงเรียน
2.โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
4.โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
5.โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.)
6.โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการะคุณ

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 กรกฎาคม – 26 กันยายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาบัญชี
  • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั่วประเทศ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11