TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 โครงการทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ ทุนมงคลสุข ประจำปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ แบบพิจารณาผลการเรียน และแบบยื่นเกียรติบัตร

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 12 มกราคม 2558 (แบบพิจารณาผลการเรียน)
 • บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2557 (แบบยื่นเกียรติบัตร)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • แบบพิจารณาผลการเรียน
  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระวิชาดังนี้
   • ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
   • ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.25 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
   • ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
   • ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
  • เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • นักเรียนที่สมัครจะต้องผ่านการเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • แบบยื่นเกียรติบัตร
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลี่ยสะสมร่วมไม่ต่ำกว่า 2.80
  • ได้ผ่านคัดเลือกจากการแข่งขันต่อไปนี้
   • การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 โดยสอวน. (ยกเว้นวิชาดาราศาสตร์)
   • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (JSCP)
   • โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Thailand Code Jom
   • โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
   • โครงการพลังงาน
   • โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)
   • โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
   • โครงการอื่นๆในระดับชาติ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ

จำนวนรับ

 • 50 คนจากโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงาน ทางไปรษณีย์ หรือสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
หน้า: 1 2 3 4 5