รับตรง58 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558

รับตรง58 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมทั่วไป (ไม่แยกสาขาวิชา) 150 คน — ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 คน — ศึกษาที่วิทยาเขตภูเก็ต

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษาดังนี้
  • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาทางเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาทางฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
 • มีผลคะแนนการสอบ PAT 3
 • เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 2.50

จำนวนรับ

 • รวม 200 คน

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ