รับตรง58 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง58 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาเขตหาดใหญ่
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะการแพทย์แผนไทย
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาเขตปัตตานี
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาลัยอิสลามศึกษา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาการสื่อสาร
  • คณะรัฐศาสตร์
 • วิทยาเขตภูเก็ต
  • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • คณะวิเทศศึกษา
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • วิทยาเขตตรัง
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: