ปฏิทินรับตรง58 คณะแพทย์, ทันตฯ, กสพท. ม.ขอนแก่น 2558 (ปรับปรุงใหม่ #1)

ปฏิทินรับตรง58 คณะแพทย์, ทันตฯ, กสพท. ม.ขอนแก่น 2558 (ปรับปรุงใหม่ #1)

ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ กสพท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 (ปรับปรุงใหม่ #1)

ข่าวด่วน

ปฏิทินรับตรง58 คณะแพทย์, ทันตฯ, กสพท. ม.ขอนแก่น 2558 (ปรับปรุงใหม่ #1)

ปฏิทินรับตรง58 คณะแพทย์, ทันตฯ, กสพท. ม.ขอนแก่น 2558 (ปรับปรุงใหม่ #1)

 • โครงการ MDX (ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์)
  • รับนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
  • [อ่านระเบียบการ]
 • โครงการ MD02 (ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์)
  • รับนักเรียน ม.6 จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  • [อ่านระเบียบการ]
 • โครงการ ODOD (กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์)
  • รับนักเรียน ม.6 ภูมิลำเนาจาก 13 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
 • โครงการ CPIRD (ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์)
  • รับนักเรียน ม.6 ภูมิลำเนาจาก 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
 • โครงการ DTX (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์)
  • รับนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
  • [อ่านระเบียบการ]
 • โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รับนักเรียน ม.6 จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา
 • โครงการรับตรง โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
  • รับนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาปีที่ 6

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์