รับตรง58 โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558

รับตรง58 โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 28 สิงหาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 60 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 50 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 45 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
   • สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 30 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 45 คน
   • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 45 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 40 คน
   • สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 40 คน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 20 คน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 40 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจ 40 คน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) 10 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

จำนวนรับ

 • รวม 610 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์