TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

โครงการรับตรง บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตสาขาการเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 30 กันยายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 16 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 8 คน
  • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 8 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลคะแนนการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5) ในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

จำนวนรับ

  • รวม 32 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5