TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

โควตารับตรง นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 1 ตุลาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศไทย และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4-5) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆรวม 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4-5) ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 8 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.25 — คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 4 หน่วยกิต
 • หรือมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการ

จำนวนรับ

 • 80 คน

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร มาที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
หน้า: 1 2 3 4 5