TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 2557-2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557-2558 (ครั้งที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.)
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น
  • สาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์
  • สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • สาขาการเงิน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • การจัดการการบริการนานาชาติ

คุณสมบัติ

 • สำเเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • มีผลคะแนนสอบในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL (IBT) — ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IELTS (academic band) — ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ
  • SAT1 (Critical Reading and Writing) — ตั้งแต่ 1100 คะแนนขึ้นไป

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรง ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

เว็บไซต์