โครงการรับตรง ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

โครงการรับตรง ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • การบริการและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการบริหาร 50 คน
   • การจัดการการท่องเที่ยว 50 คน
 • วิเทศศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • วิเทศธุรกิจ : จีน 50 คน
   • จีนศึกษา 40 คน
   • ไทยศึกษา 30 คน
   • วิเทศศึกษา
    • วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาหลี 30 คน
    • วิชาเอกเกาหลีศึกษา 20 คน
 • เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
   • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 คน
   • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 40 คน
   • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 40 คน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • หรือมีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการ

จำนวนรับ

 • รวม 470 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลางชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์