TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 ผู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 17 สิงหาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายสามัญจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้และในปีการศึกษา 2557 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญในปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
  • มีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้คะแนนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.25 และเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย

จำนวนรับ

  • 9 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9