TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

โครงการรับตรง ลูกพระราชบิดา 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนรับเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการลูกพระราชบิดา 2 ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ในโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆรวม 4 ภาคการศึกษาดังนี้
  • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มวิชาทางภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้มีดัชนีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

จำนวนรับ

 • 20 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ หรือผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ โดยโรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัคร พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร แก่กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน้า: 1 2 3 4