TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

โครงการรับตรง ลูกพระราชบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนรับเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการลูกพระราชบิดา 1 ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆรวม 4 ภาคการศึกษาดังนี้
  • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กลุ่มวิชาทางภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นผู้มีดัชนีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

จำนวนรับ

 • 10 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ หรือผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ โดยโรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัคร พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร แก่กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน้า: 1 2 3 4