TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

โครงการรับตรง ทายาทแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 25 กันยายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยใน 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
 • เป็นทายาทของแพทย์แผนไทยหรือ หมอพื้นบ้าน หรือเป็นญาติ ที่สืบสายโลหิตโดยตรง

จำนวนรับ

 • 20 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร และแสดงความจำนงเข้าศึกษา ผ่านโรงเรียนที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ โดยให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัคร พร้อมส่งหลักฐานการสมัครมายังคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้า: 1 2 3 4 5 6