โครงการรับตรง ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

โครงการรับตรง ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 (รับตรง) ปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 มกราคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • รูปแบบที่ 1
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต และเมื่อจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และจะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่างๆดังนี้
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
  • จะต้องผ่านการแข่งขันในระดับชาติรอบสุดท้ายและหรือจะได้รับรางวัลระดับภูมิภาค
 • รูปแบบที่ 2
  • จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
  • ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
  • ได้รับผลการเรียนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไปในรายวิชาดังต่อไปนี้
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ
  • ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมหลักสูตรฐานคอมพิวเตอร์จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งหลักสูตรการอบรมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จำนวนรับ

 • 30 คน

วิธีสมัคร

 • ให้นักเรียนยืนความจำนง และส่งหลักฐานต่างๆ ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์