TCAS64 รอบ 1 Portfolio โครงการผู้พิการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio โครงการผู้พิการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio โครงการผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 5 คน
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 5 คน
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม 5 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 10 คน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 คน
  • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 5 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 3 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล 5 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้พิการตามประเภทที่สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม 53 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-21 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์