รับตรง64 ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ม.ราชภัฏลำปาง 2564 (รอบที่ 1)

รับตรง64 ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ม.ราชภัฏลำปาง 2564 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทียบโอน
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • การตลาด-เทียบโอน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
   • การจัดการธุรกิจดิจิตอล-เทียบโอน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-เทียบโอน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีโยธา-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นใบสมัคร
 • (หน้า 4)
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 สิงหาคม – 6 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์