รับตรง64 ระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏลำปาง 2564 (รอบที่ 1)

รับตรง64 ระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏลำปาง 2564 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • จิตวิทยาและการแนะแนว
   • คอมพิวเตอร์
   • การศึกษาปฐมวัย
  • (หน้า 2)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
   • การสอนภาษาจีน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • การพัฒนาชุมชน
   • ดนตรี
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ศิลปะและการออกแบบ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองและการปกครอง
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ชีววิทยา
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจดิจิตอล
   • การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมศิลป์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิก
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีโยธา
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชา
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นใบสมัคร และ/หรือสอบเฉพาะทาง และ/หรือสอบสัมภาษณ์
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 สิงหาคม – 6 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: