โครงการรับตรง ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

โครงการรับตรง ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 มกราคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต และจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดย ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และจะต้องมีแนวคิดการเรียนในกลุ่มสาระต่างๆดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 • ต้องผ่านการแข่งขันในระดับชาติรอบสุดท้าย จากหน่วยงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กําหนดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนรับ

 • 10 คน

วิธีสมัคร

 • ให้นักเรียนยื่นความจำนง และส่งหลักฐานต่างๆที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์