รับตรง62 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562

รับตรง62 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียน,
 • สมัครทางไปรษณีย์,
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 4 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีโยธา
  • วิศวกรรมการจัดการ
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เกษตรศาสตร์
  • อาหารและโภชนาการ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาไทย
  • ทัศนศิลป์
  • ดิจิตอลอาร์ต
  • ดุริยางคศิลป์
  • (หน้า 3)
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 3)
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การประถมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • ดนตรีศึกษา
  • นาฏศิลป์
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5, 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบคัดเลือกเฉพาะทาง

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: