รับตรง62 ประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2562

รับตรง62 ประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การสอนภาษาจีน
  • พลศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • คหกรรมศาสตร์
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • 950 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์