โครงการรับตรง ทายาทเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2558

โครงการรับตรง ทายาทเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  • สาขาวิชากีฏวิทยา
  • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
  • สาขาวิชาพืชไร่
  • สาขาวิชาพืชสวน
  • สาขาวิชาโรคพืช
  • สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทั้ง 4 ภาคการศึกษารวมกันไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในชั้น ม.4 และ ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม.4 และ ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนรับ

 • รวม 70 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ณ ที่ทำการรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ