รับตรง60 แพทย์ CPIRD/ODOD โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 แพทย์ CPIRD/ODOD โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลนักศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท-CPIRD และกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน-ODOD รวมกับโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 14 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 4)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 16 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองคาย หนองบัวลำภู
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับ 16 จังหวัดข้างต้น ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • (หน้า 2)
 • จำนวนที่รับ
  • ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ รพ.ขอนแก่น 0+ คน
  • ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 12+ คน
  • ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ รพ.อุดรธานี 12+ คน
  • ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ รพ.โรงพยาบาลมหาสารคาม 16 คน
  • (หน้า 3)

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครเท่านั้น
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา ผู้ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • (หน้า 3)
 • จำนวนที่รับ
  • รพ.ขอนแก่น 24 คน
   • มุกดาหาร 2 คน
   • สกลนคร 8 คน
   • นครพนม 4 คน
   • ขอนแก่น 10 คน
  • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 15 คน
   • อุบลราชธานี 9 คน
   • ศรีสะเกษ 3 คน
   • ยโสธร 1 คน
   • อำนาจเจริญ 2 คน
  • รพ.อุดรธานี 16 คน
   • อุดรธานี 8 คน
   • หนองบัวลำภู 1 คน
   • หนองคาย 4 คน
   • เลย 2 คน
   • บึงกาฬ 1 คน
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์