รับตรง60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ ม.ขอนแก่น

 • คณะแพทยศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 4)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
  • เกษตรศาสตร์-วิทยาโรคพืช
  • เกษตรศาสตร์-ปฏพีศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • เกษตรศาสตร์-การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • การประมง
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • สารสนเทศสถิติ
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 7)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 7)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • การสอนภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • การสอนภาษาญี่ปุ่น
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ภาษาสเปน
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • (หน้า 8)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • (หน้า 9)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ดุริยางคศิลป์-ดนตรีตะวันตก
  • ดุริยางคศิลป์-ดนตรีไทย
  • ดุริยางคศิลป์-ดนตรีพื้นเมือง
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์
  • ศิลปะการแสดง-การละคร
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • (หน้า 10)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • กิจการระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • ธุรกิจระดับโลก-นานาชาติ
  • การตลาดระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • การจัดการการท่องเที่ยว-นานาชาติ
  • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การท่องเที่ยว
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
 • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • การประมง
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • (หน้า 11)
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • (หน้า 11)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
 • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ของสถานศึกษาต่างๆ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่คณะหรือสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • ม.ขอนแก่น 3,568 คน
 • ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 699 คน
 • รวม 4,267 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • สามารถยื่นคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆอีก 13 สถาบัน ดังนี้
  • ม.เชียงใหม่ (หน้า 12-15)
  • ม.สงขลานครินทร์ (หน้า 16-25)
  • ม.แม่ฟ้าหลวง (หน้า 26-27)
  • ม.แม่โจ้ (หน้า 28-32)
  • ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (หน้า 33-34)
  • ม.ราชภัฏเชียงราย (หน้า 35-37)
  • ม.กรุงเทพ (หน้า 38-40)
  • ม.ศรีปทุม (หน้า 41-43)
  • ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (หน้า 44-45)
  • ม.หอการค้าไทย (หน้า 46-48)
  • ม.อัสสัมชัญ (หน้า 49-51)
  • ม.คริสเตียน (หน้า 52)
  • ม.หาดใหญ่ (หน้า 53-54)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: