รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2560 (รอบที่ 1)

รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2560 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษและจิตวิทยา/การศึกษาและการแนะแนว
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • คอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีพลังงาน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เกษตรศาสตร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีโยธา
  • เทคโนโลยีเซรามิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีพลังงาน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีโยธา
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ดนตรี
  • การพัฒนาชุมชน
  • การท่องเที่ยว
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • นิเทศศาสตร์
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
  • การบัญชี
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • (หน้า 7)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • การเมืองและการปกครอง
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 3,145 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ สอบคัดเลือก และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์