รับตรง60 โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2560

รับตรง60 โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2560

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 กันยายน – 25 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

จำนวนรับ

 • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 คน
 • กลุ่มที่ 2 นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 1 คน
 • กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 1 คน
 • กลุ่มที่ 4 นักเรียนที่เป็นบุตรของ ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ข้าราชการอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 คน
 • กลุ่มที่ 5 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหรือเทศบางเมืองที่เป็นผู้ส่ง 2 คน
 • รวม 12 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ยื่นผลการสอบ GAT / PAT 2
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์