รับตรง60 แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช กสพท. 2560

รับตรง60 แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช กสพท. 2560

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 20 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 190 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 45 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 65 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 30 คน
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 148 คน
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 20 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 260 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต โรงพยาบาลราชวิถี 50 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต โรงพยาบาลเลิดสิน 15 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 180 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 20 คน
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 70 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 85 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 70 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 30 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 10 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 25 50 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 15 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 20 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 70 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 15 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 20 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 35 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
  • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 20 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
  • บริบาลเภสัชกรรม 15 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยกเว้น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เฉพาะสายวิทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า เท่านั้น
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 1,843 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาเฉพาะ
 • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์