รับตรง60 พิจารณาคะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2560

รับตรง60 พิจารณาคะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ยังไม่กำหนด

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ และชุมพร
  • GAT / PAT 1 / PAT 3
 • คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ และชุมพร
  • GAT / PAT 1 / PAT 2
 • คณะการบริหารและจัดการ กรุงเทพฯ และชุมพร
  • GAT / PAT 1
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพฯ
  • GAT / PAT 1
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรุงเทพฯ
  • GAT / PAT 1 / PAT 2
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
  • สถาปัตยกรรมหลัก
   • GAT / PAT / PAT 2 / PAT 4
  • การถ่ายภาพ
   • GAT
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล กรุงเทพฯ
  • PAT 1 / PAT 2 / PAT 3
 • วิทยาลัยนานาชาติ กรุงเทพฯ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • GAT / PAT 1 / PAT 3
  • การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
   • GAT / PAT 1

คุณสมบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์