รับตรง59 พิจารณาคะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2559

รับตรง59 พิจารณาคะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 กันยายน 2558 – 15 มกราคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 4)
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.กรุงเทพฯ
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม 85 คน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า 100 คน
   • วิศวกรรมระบบควบคุม 20 คน
   • วิศวกรรมวัดคุม 30 คน
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 คน
   • วิศวกรรมเคมี 10 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล 80 คน
   • วิศวกรรมเกษตร 30 คน
   • วิศวกรรมโยธา 70 คน
   • วิศวกรรมอาหาร 30 คน
   • วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 30 คน
   • วิศวกรรมปิโตรเคมี 10 คน
   • วิศวกรรมขนส่งทางราง 30 คน
   • วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ 10 คน
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 คน
   • วิศวกรรมสารสนเทศ 70 คน
   • วิศวกรรมอัตโนมัติ 25 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 คน
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์ 30 คน
   • วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 30 คน
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.ชุมพร
   • วิศวกรรมเครื่องกล 50 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร 50 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 คน
   • วิศวกรรมสารสนเทศ 50 คน
   • วิศวกรรมพลังงาน 50 คน
  • (กำหนดการ หน้า 5)
  • (คุณสมบัติเฉพาะ หน้า 5)
  • (การคัดเลือก หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.กรุงเทพฯ
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 60 คน
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 คน
   • เคมีอุตสาหกรรม 80 คน
   • เคมีสิ่งแวดล้อม 60 คน
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 80 คน
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 80 คน
   • ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 คน
   • สถิติประยุกต์ 60 คน
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.ชุมพร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน
  • (กำหนดการ หน้า 8)
  • (คุณสมบัติเฉพาะ หน้า 9)
  • (การคัดเลือก หน้า 9)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.กรุงเทพฯ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน
   • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 20 คน
   • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 20 คน
  • (กำหนดการ หน้า 11)
  • (คุณสมบัติเฉพาะ หน้า 11)
  • (การคัดเลือก หน้า 12)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.กรุงเทพฯ
   • วิศวกรรมระบบการผลิต 25 คน
  • (กำหนดการหน้า 13)
  • (คุณสมบัติเฉพาะ หน้า 13)
  • (การคัดเลือก หน้า 14)
 • วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.กรุงเทพฯ
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต 100 คน
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต-ภาคภาษาอังกฤษ 40 คน
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.ชุมพร
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต 50 คน
  • (กำหนดการ หน้า 15)
  • (คุณสมบัติเฉพาะ หน้า 16)
  • (การคัดเลือก หน้า 16)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สาขาที่เปิดรับ สจล.กรุงเทพ
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-นานาชาติ 30 คน
   • การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี-นานาชาติ 40 คน
  • (กำหนดการหน้า 18)
  • (คุณสมบัติเฉพาะ หน้า 18)
  • (การคัดเลือก 19)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ชั้นปีสุดท้าย
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่
 • มีผลการสอบ GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์