รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

ปฏิทินรับตรง60 ทั่วประเทศ แพทย์/ทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศกำหนดการและคุณสมบัติการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • 1 – 31 มกราคม 2560
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 32 คน
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 32 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ วิชาเฉพาะ กสพท. ปี 2560
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ปี 2560
 • ดูระเบียบการปี 2559 เป็นแนวทาง ที่นี่ ( แพทย์ / ทันตะ )

ปฏิทินรับตรง60 ทั่วประเทศ แพทย์/ทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

เว็บไซต์