รับตรง60 แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2560

รับตรง60 แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2560

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

จำนวนรับ

 • ประเภททุนกองทัพบก
  • จำนวน 20 นาย
  • เฉพาะเพศชาย
  • มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
 • ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
  • จำนวน 80 นาย
  • เพศชาย 40 นาย
  • เพศหญิง 40 นาย
  • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์
 • (หน้า 2, 4)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครผ่านระบบรับตรง ร่วมกับสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โดยสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์