รับตรง60 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 15 – 23 สิงหาคม 2559
  • (หน้า 3)

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์

  • สาขาที่เปิดรับ
    • คณะพยาบาลศาสตร์ 10 คน
  • คุณสมบัติ
    • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • (หน้า 5)

โครงการผลิตบัณฑิตจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ

  • สาขาที่เปิดรับ
    • คณะบริหารธุรกิจ
      • บริหารธุรกิจ/วิทย์-คณิต 20 คน
      • บริหารธุรกิจ/ภาษาต่างประเทศ 20 คน
  • คุณสมบัติ
    • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระไทย คณิต สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 5)

โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อการพัฒนาอมก๋อยอย่างยั่งยืน (โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

  • สาขาที่เปิดรับ
    • คณะเทคนิคการแพทย์
      • กิจกรรมบำบัด 2 คน
      • กายภาพบำบัด 2 คน
      • เทคนิคการแพทย์ 2 คน
      • รังสีเทคนิค 2 คน
  • คุณสมบัติ
    • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะ มีภูมิลำเนา ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
    • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม หรือโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
  • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์