รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 23 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร หรือจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นม.4 และ ม.5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • เชียงใหม่ 16 คน
 • ลำปาง 9 คน
 • แพร่ 3 คน
 • ลำพูน 3 คน
 • แม่ฮ่องสอน 3 คน
 • เชียงราย 14 คน
 • น่าน 9 คน
 • พะเยา 3 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์